Vedtekter

VEDTEKTER FOR HÅGÅVEGEN FAMILIEBARNEHAGE                     

vedtatt 01.01.23

§ 1 EIERFORHOLD

Hågåvegen familiebarnehage er privateid. Eier/styrer er Line Ingrid Winje. Line Ingrid Winje er utdannet førskolelærer og har selv ansvaret for det pedagogiske opplegget.

Barnehagen er registrert i Enhetsregisteret.

§ 2 FORMÅL OG DRIFT

Barnehagens formål er:

  • Gi barn et godt miljø der det legges vekt på lek og samvær med andre barn, og med voksne.
  • Hjelpe barna til å utvikle evne til toleranse, og til å ha omsorg for andre.
  • Gi selvutfoldelse gjennom allsidige leke- og aktivitetsmuligheter.
  • Å få barna til å føle seg trygge i et fellesskap med hverandre og utvikle det enkelte barns personlighet.
  • Å legge opp barnas ute- og inne aktivitet etter deres alder, mål og interesser. Bruker naturen aktivt som barnas leke- og læringsarena.
  • Å sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings– og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas foresatte
  • Å skape et godt fellesskap mellom barn, foreldre og ansatte.

Barnehagen drives i hht Lov om barnehager § 1, men følger ikke den kristne formålsparagrafen. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier som er forankret i menneskerettighetene. Videre drives barnehagen i samsvar med de av Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak og planer.

§ 3 OPPTAKSMYNDIGHET

Styrer har ansvar for opptak av barn.

Hågåvegen familiebarnehage er med i det samordnete opptaket i Lillehammer kommune.

Alle barn som har fylt ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass fra august jfr. Lov om barnehager § 12a. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med barnehageloven med forskrifter.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

§ 4 OPPTAKSKRITERIER

Barnehagen er åpen for barn fra 0 til 3 år.

Følgende grupper er prioritert:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. (§ 18 i barnehageloven)

2. Barn/familie som er anbefalt plass etter faglig vurdering, gitt av lege, helsesøster, barneverntjenesten e.l.

3. Søsken av barn som går i barnehagen.

4. Barn fra barnehagens nærmiljø.

Når søkere står likt foretas trekning. Ved opptak til barnehagene skal det foretas en total vurdering av barnets situasjon og miljøet i barnehagen.

Den endelige avgjørelsen tas av styrer ved tildeling av plass.

Barnehagen har følgende heldagstilbud:

100 % – 5 dager/uke

§ 5 OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSESFRIST

Barnehageåret regnes fra 1.august til 31.juli.

Hovedopptaket og eventuelt bytte av barnehage fra 1.august har søknadsfrist 1.mars.

De som ikke får tilbud om første eller andre ønske ved hovedopptak gis rett til prioritet for overflytting til ønsket barnehage Jfr. Lov om bhg, forskrift om saksbehandlingsregler §9. Avgivende barnehages oppsigelsestid skal ivaretas.

Løpende opptak foretas gjennom året dersom det er ledige plasser.

Et eventuelt ønske om å bytte barnehage behandles som en ny søknad og avgivende barnehages oppsigelsestid skal ivaretas. Ved opptak skal nye foreldre gjøres kjent med barnehagens vedtekter og foreldrebidrag.

Oppsigelsestid:

Oppsigelsesfristen på barnehageplass er to måneder, den samme fristen gjelder ved endring av barnehage og evt. reduksjon/økning av barnehageplassen.

Oppsigelsestida regnes fra den 1. i den påfølgende måned. Ved vesentlig mislighold av foresattes forpliktelser kan barnehagen si opp et barns plass i barnehagen med to måneders varsel. Ved unnlatelse av foreldrebetaling, etter purring, kan barnehagens styre si opp et barns plass med en måneds varsel.                                                                                                       Oppsigelse og eventuell endring av plasstørrelse registreres av foresatte på Lillehammer kommunes hjemmeside.

Regler for oppsigelse gjelder fra den datoen foresatte skriftlig har tatt imot plassen.

Barnehagen kan si opp avtaleforholdet dersom det økonomiske grunnlaget endres eller andre bestemmelser ikke gjør det mulig med videre drift.

§ 6 ÅPNINGSTID

Barnehagens ordinære åpningstid er kl. 7.30 – kl. 16.30. Barnehagen kan, ved behov, åpne barnehagen kl 07.00.

Barnehagen har sommerstengt i ukene 27, 28, 29 og 30. Stengt i romjula, samt påskeuken.

§ 7 FORELDREBETALING

Styrer fastsetter satser for foreldrebetaling. Eventuelle endringer i foreldrebetaling skal det informeres om. Det inngås skriftlig avtale med foreldrene om betalingsvilkår. Kost er inkludert i betalingen. Pr. 01.01.23 er prisen 3000,- pr mnd,

§ 8 SAMARBEIDSUTVALG OG FORELDRERÅD

Samarbeidsutvalg for barnehagen består av en representant for foreldrene og en representanter for de ansatte/ barnehagens styrer.

Samarbeidsutvalget er bindeleddet mellom foreldregruppen og de ansatte.

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna, og skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

§ 9 FORELDRE / FORESATTES DELTAKELSE

Foreldremøte holdes minst to ganger i året, og i tillegg etter behov meldt inn fra foreldre eller ansatte.

§ 10 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m2 leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år og 5,5 m2 for barn under 3 år. 

§ 11 ANSATTE I BARNEHAGEN

Alle som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest. For barnehageansatte og medlemmer av samarbeidsutvalget gjelder regler om taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13.

§ 12 FORSIKRING

Barna er ulykkesforsikret i barnehagen.

§ 13 HELSEERKLÆRING                                                                                                   I hht. Lov om barnehager § 23 skal det legges frem erklæring om barnets helse før det begynner i barnehagen.

§ 14 DYREHOLD

Hågåvegen familiebarnehage har for tiden katter, kaniner og en hund. I utgangspunktet er disse dyrene på eget område, men kan oppholde seg i barnehagens områder i barnehagetiden.

§ 15 INTERNKONTROLL

Barnehagen følger forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler, samt forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. (Internkontrollforskriften)

Barnehagen utarbeider egne HMS rutiner for sin virksomhet.

§16 TIDLIG INNSATS I BARNEHAGEN

Alle barnehagene i Lillehammer deltar i tverrfaglig forebyggende arbeid for å gi utsatte barn relevant hjelp så tidlig som mulig.

§17 VEDTEKTENES VARIGHET

Vedtektene er fastsatt av eier. Ved endring av vedtektene legges de frem for su- representanten til orientering.

%d bloggere liker dette: